Regulamin

 1. Przedmiot regulaminu
  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego DPSDRUK.PL, w szczególności wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy oraz klientów będącymi wyłącznie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”)
 2. Rodzaj świadczonych usług
  Sprzedawca w ramach prowadzonego sklepu prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach (główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia) sprzedawca zamieszcza na stronie DPSDRUK.PL.
 3. Dane identyfikujące sprzedawcę
  Sprzedaż prowadzona jest przez firmę „DPSdruk.pl Piotr Kaczyński” z siedzibą w Elblągu przy ulicy Firleja 27, NIP: 5781919509 prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Dane kontaktowe
  Wszelką korespondencję można kierować na adres siedziby sprzedawcy: DPSdruk.pl Piotr Kaczyński, ul. firleja 27 82-300 Elbląg. Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy również pod adresem poczty elektronicznej [email protected] oraz pod numerem telefonu +48 55 621 21 21 w dni robocze od 7:00 do 16:00. Koszt połączenia ze wskazanym numerem telefonu jest ustalany zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient.
 5. Rejestracja
  Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach sklepu. W formularzu rejestracyjnym klient podaje swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu. Klient obowiązany jest do podania informacji prawdziwych. Sprzedawca może uzależnić rejestrację od weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.
 6. Konto
  Konto  – funkcja sklepu, która pozwala na wprowadzanie i modyfikacje przez klientów, danych klienta oraz informacje o jego działaniach związanych z dokonywaniem zakupów drogą elektroniczną. Konto zostaje utworzone przez administratora sklepu po dokonaniu rejestracji i przypisaniu klientowi loginu. Login jest tworzony na podstawie adresu e-mail klienta. Użytkownik ma możliwość usunięcia konta. Konto jest zabezpieczone hasłem utworzonym przez klienta. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do swojego konta. Klientom nie wolno korzystać z kont innych użytkowników, ani udostępniać swojego konta innym osobom. Konto jest niezbywalne.
 7. Ceny towarów
  Wszystkie ceny towarów udostępnione klientom na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają wszystkie ich składniki, w tym cła i podatki, nie obejmują jednak kosztów dostawy. Koszty dostawy ponosi kupujący.
 8. Zawarcie umowy
  Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na klienta własność rzeczy oferowanej za pośrednictwem sklepu i wydać mu rzecz, a klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Złożenie zamówienia następuje po wyborze przez klienta towaru za pomocą funkcji „dodaj do koszyka”, a następnie naciśnięcie przycisku „zamawiam”. Z chwilą złożenia zamówienia sprzedawca informuje klienta o tym, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny towaru. Klient potwierdza świadomość obowiązku zapłaty ceny towaru przez przyciśnięcie przycisku „potwierdzam” pod niniejszą informacją. Do zawarcia umowy dochodzi w wyniku przesłania klientowi zwrotnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 9. Termin i sposób zapłaty oraz zwrot płatności.
  Płatność za zamówiony towar powinna zostać dokonana najpóźniej w chwili odbioru towaru przez klienta. W indywidualnie uzgodnionych przypadkach istnieje możliwośc zastosowania płatności odroczonej. Klient może dokonać płatności za towar przy odbiorze (za pobraniem), online korzystając z bramki płatności paynow, przelewem na rachunek sprzedawcy na podstawie faktury proforma lub kartką płatniczą: Visa,  Visa Electron,  Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. W przypadku konieczności zwrotu - sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument (Klient sklepu) wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Realizacja zamówienia
  Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, z którą sprzedawca zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej, kurierskiej lub przewozowej. Dostawa jest dokonywana niezwłocznie zgodnie z terminem realizacji podanym w potwierdzeniu zamówienia, jednak nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawc.  Dostawa jest dokonywana na adres wskazany przez klienta, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia przez sprzedawcę. W razie opóźnienia sprzedawcy klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zamówiony towar bez wad i ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Do przesyłki załącza się potwierdzenie zawarcia umowy (paragon lub faktura VAT).
 11. Prawo odstąpienia od umowy
  Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.
 12. Bieg terminu do odstąpienia od umowy
  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. W przypadku pozostałych umów, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się – od dnia zawarcia umowy.
 13. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy
  Do każdego potwierdzenia przyjęcia zamówienia dołącza się pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Ponadto, pouczenie jest załączane w formie pisemnej do przesyłki wysyłanej klientowi.
 14. Forma odstąpienia
  Klient może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 15. Skutki odstąpienia
  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy sprzedawcą i klientem umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 16. Czynności po odstąpieniu od umowy
  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 17. Wyłączenie prawa do odstąpienia
  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do:
  1. umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. umów w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  5. umów w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  6. umów w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  7. umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  8. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej,
  9. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 18. Reklamacje
  Wszelkie reklamacje należy kierować pisemnie na adres sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej sprzedawcy wskazany powyżej albo do gwaranta, w przypadku gdy towar objęty jest gwarancją. W postępowaniu reklamacyjnym klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie rękojmi oraz gwarancji zgodnie z poniższymi postanowieniami oraz powszechnie obowiązującym prawem. W reklamacji należy wskazać co jest przedmiotem i przyczyną reklamacji. Sprzedawca może zwrócić się do klienta z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje kierowane do sprzedawcy są rozpoznawane bez zbędnej zwłoki. Klient jest informowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawcę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 19. Gwarancja
  Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Informacja o udzieleniu gwarancji jest zamieszczana w opisie towaru. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 20. Rękojmia za wady
  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 21. Uprawnienia klienta w przypadku wady rzeczy
  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
 22. Okres obowiązywania rękojmi
  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 23. Wada rzeczy zamontowanej
  Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 24. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw oraz sposób przetwarzania danych osobowych oraz praw z tym związanych

  1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
  2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.
  3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane dane osobowe Klienta i Przedsiębiorców.
  4. Administratorem danych osobowych jest:
   DPSdruk.pl Piotr Kaczyński
   ul. Mikołaja Firleja 27, 82-300 Elbląg, Polska
   numer NIP: 578-191-95-09, numer REGON: 170970442
   adres e-mail: [email protected]
   numer telefonu: +48 (55) 621 21 21
  5. Jakie dane osobowe będą przez Nas przetwarzane i w jakim celu?

   Danymi osobowymi jakie będą przez Nas przetwarzane są Państwa: adres-email, imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, dane firmy, numer NIP firmy oraz opcjonalnie numer REGON firmy. Są to dane osobowe, które podają Nam Państwo w celu rejestracji konta w serwisie DPSdruk.pl i w efekcie dokonania u Nas zamówienia (zawarcia z nami umowy).
   Przedmiotowe dane osobowe będziemy przetwarzali przede wszystkim w celu:

   • wykonania łączącej Nas z Państwem umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie.

   Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO - , który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

   Wskazane dane osobowe będą przez Nas przetwarzane również w celu wykonania ciążących na Nas obowiązków prawnych. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać w czasie:

   • wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury,
   • w czasie, w którym obowiązujące przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przechowywania danych np. dane podatkowe.

   Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
   Podane dane osobowe będą przez Nas przetwarzane również w celu:

   • dochodzenia roszczeń,
   • marketingu bezpośredniego.

   Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

  6. Czy mają Państwo obowiązek podania Nam swoich danych osobowych?
   Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne celem rejestracji Państwa konta w serwisie dpsdruk.pl, a w efekcie dokonania zamówienia za pośrednictwem Naszej witryny internetowej. Bez podania przedmiotowych danych osobowych nie będą mogli Państwo zarejestrować konta na Naszej witrynie internetowej, a w efekcie dokonać zamówienia towarów i usług za jej pośrednictwem.
  7. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?
   Państwa dane osobowe będą są przez Nas przetwarzane w celu prawidłowego
   i profesjonalnego wykonania złożonego przez Państwa, za pomocą Naszej witryny internetowej i założonego konta, zamówienia. Przedmiotowe dane niezbędne są m.in.
   do wystawienia odpowiednich dokumentów wysyłkowych, zaadresowania przesyłki, kontaktu z Państwem oraz dokonania ewentualnych uzgodnień w związku z dokonanym
   za pomocą konta zamówieniem – a więc całym procesem realizacji zamówienia.
   Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych obowiązującymi przepisami prawa oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez Nas realizowanych.
  8. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe ?
   Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie m.in. naszym podwykonawcom (np. obsłudze księgowej), operatorom pocztowym
   i kurierskim, dostawcom usług IT, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. sądy lub prokuratury – niemniej jednak tylko w takim wypadku, gdy organy te wystąpią ze stosownym żądaniem mającym oparcie w przepisach prawa.
  9. Jakie mają Państwo prawa w  stosunku do udostępnionych Nam danych osobowych?
   Mają Państwo prawo do żądania od Nas dostępu do podanych Nam danych osobowych,
   ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także do przenoszenia swoich danych osobowych.
   Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Nas podanych Nam przez Państwa danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.
  10. Państwa prawo do wniesienia sprzeciwu
   Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych
   z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Nas dotyczących Państwa danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu administratorowi danych nie wolno będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
   Prawo to można wykonać wysyłając na adres Naszej siedziby lub adres e-mail stosowny sprzeciw.
  11. Jak długo będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe?
   Dane osobowe będą przetwarzane przez Nas przez okres trwania zawartej z Nami umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązków prawnych na Nas ciążących. Po zakończeniu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa m.in. obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych.
   W przypadku nie korzystania z założonego konta przez dwa lata od jego założenia zostanie ono przez nas usunięte, a dane osobowe skasowane.
 25. Właściwe prawo
  Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy sprzedawcą a klientem jest prawo polskie.
 26. Właściwość sądów
  Wszelkie spory wynikłe z umów zawieranych pomiędzy sprzedawcą a klientami rozstrzygają właściwe polskie sądy powszechne.
 27. Przepisy końcowe
  Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się go do umowy zawarty po jego wejściu w życie.